خانه » مقالات » احکام کودک و نوجوان (برگه 3)

احکام کودک و نوجوان

کودک و جهاد

۱- رفتن به جبههء جهاد بر کودک واجب نیست , هر چند با اجازهء ولى شرعى باشد , اگر چه جبهه نیاز به نیرو داشته باشد .

ادامه مطلب »

کودک و امر به معروف و نهى از منکر

۱– امر به معروف و نهى از منکر بر کودک واجب نیست , گرچه ممیز بوده و در آستانهء بلوغ باشد. ۲- بر مکلف واجب نیست کودک را امر به معروف و نهى از منکر کند ولى اگر منکر به گونه اى است که شارع مقدس وجود آن را به ...

ادامه مطلب »

قضاى عبادت پدر و مادر

۱– نماز و روزه هاى قضا شدهء میت بر عهدهء پسر بزرگ اوست . ۲- منظور از پسر بزرگ میت , پسرى است که هنگام مرگ او از همه بزرگتر است , هر چند بالغ نباشد.

ادامه مطلب »

واداشتن به روزه و کودکی که در ماه رمضان بالغ میشود

 واداشتن به روزه   ۱- روزه گرفتن کودک نیز مانند دیگر عبادتهاى او صحیح است . ۲- مستحب است کودک ممیزرا به روزه گرفتن تمرین داده , بلکه در سن هفت سالگى بر او سخت گیرى کنند,در این حکم , دختر و پسر یکسانند.

ادامه مطلب »

تماس با خط قرآن کریم

۱– کودک , داراى حدث اصغر است , ولى آنچه که بر بالغ حرام است بر او حرام نیست , اما آنچه که بر بالغ شرطاست مثل داشتن طهارت براى نماز, براى اونیز شرط است و مانعى ندارد که امکان مس کردن خط قرآن براى اوفراهم آید, مگر در صورتى ...

ادامه مطلب »