خانه » مقالات » احکام کودک و نوجوان (برگه 5)

احکام کودک و نوجوان

جعاله ، وکالت ، ضمانت و بیمه و حق شفعه کودک

۱- کودک نمى تواند به عنوان قرار دهندهء جعاله , با کسى قرار جعاله ببندد.   ۲- کودک مى تواند به عنوان عامل در جعاله , کارى را انجام دهد و دستمزد آن را بگیرد, و فرقى در این مسأله بین کودک ممیز و غیر ممیز نیست .

ادامه مطلب »

قرض , عاریه و امانت کودک

 1- کودک نمى تواند چیزى از مال خود را به کسى قرض دهد. زیرا تصرف او در مالش جایز نیست .   ۲- قرض گرفتن کودک , صحیح نیست , حتى اگر مدت باز پرداخت قرضش با زمان بلوغ او مصادف شود.

ادامه مطلب »

وقف و بخشش کودک

۱- کودک نمى تواند اموال خود را وقف کند, هر چند پسر بچه اى ده ساله باشد مگر آن که با اذن ولى و داراى مصلحتى باشد.

ادامه مطلب »

اجاره و استخدام کودک و اموال او

۱- پدر و جد پدرى و یا قیم مى توانند اموال کودک را اجاره دهند.   ۲- در صحیح بودن اجازهء اموال کودک توسط پدر یا جد پدرى , لازم نیست آن اجاره مصلحتى براى کودک داشته باشد, بلکه همین که مفسده اى نداشته باشد, کافى است .

ادامه مطلب »

خرید و فروش کودک

۱- داد وستد کودک اگر به طور مستقل ـ نه از سوى ولى ـ باشد باطل است , خواه هر دو طرف معامله کودک باشند یا یک طرف آن .

ادامه مطلب »

مالکیت کودک و تصرفات او

۱- اگر کودک , چیز مباحى را به نیت مالک شدن , به دست آورد,مثلاً حیوانى را شکار کند یا از دریا ماهى بگیرد۵ا از جنگل آزاد میوه بچیند, مالک آن مى شود.

ادامه مطلب »

جهیزیه دختر و لباس وزیور فرزندان

۱– جهیزیّه اى را که پدر از درآمد سالیانهء خود براى دخترش مى خرد,  اگر به واسطهء صلح یا بخشش به ملکیت دخترش درآورده باشد نمى تواند آن را پس بگیرد و اگر ملک اونکرده باشد, پس گرفتن آن اشکال ندارد.

ادامه مطلب »

هزینهء زندگى کودک

۱– در صورت امکان بر هر فردى واجب است که براى فراهم کردن نیازمندیهاى خود و کسانى که هزینهء زندگى آنها بر عهدهء اوست ـ مانند فرزند ـ کسب و کار کند.

ادامه مطلب »